Witam!
Sprzedaż produktów elektronicznych i fizycznych za pośrednictwem sklepu internetowego Wnętrza dla dzieci realizuje Kamil Bladoszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „BLADE STUDIO Kamil Bladoszewski”
, ul. Święty Marcin 29/8 , 61-806 Poznań, NIP: PL 2530089173.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail [email protected]

Poniżej udostępniamy regulamin sklepu internetowego Wnętrza dla dzieci.

Data publikacji: 23.02.2022

I. Postanowienia ogólne i definicje
  1. W regulaminie stosujemy pojęcia, którym nadaliśmy określone znaczenie. Podajemy je poniżej.

  Sprzedawca – Kamil Bladoszewski prowadzący działalność gospodarczą BLADE STUDIO Kamil Bladoszewski, z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29/8 , 61-806 Poznań, NIP: PL 2530089173.

  Klient, Kupujący, Ty – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym www.sklep.wnetrzadladzieci.pl. Może ona kupować w sklepie internetowym www.sklep.wnetrzadladzieci.pl po zarejestrowaniu się w nim lub bez rejestracji.

  Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Produkty – towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną

  Produkty outletowe – produkty oferowane przez Sprzedawcę, które nie są pełnowartościowe, tj. zawierają wady, które wpływają na obniżenie wartości takich produktów (np. w postaci zagięć, rys, plamek, uszczerbków itp.). Kupujący przed zawarciem Umowy jest informowany przez Sprzedawcę, że dany produkt jest produktem outletowym i może zawierać wady, o jakich mowa powyżej.

  Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.wnetrzadladzieci.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie, w tym treści cyfrowych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego

  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

  1. W regulaminie określiliśmy zasady, na jakich prowadzimy sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.sklep.wnetrzadladzieci.pl.

  2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów, które oferujemy.

  3. Produkty ze sklepu internetowego sklep.wnetrzadladzieci.pl sprzedajemy w Internecie. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

   1. dostęp do Internetu,

   2. standardowy system operacyjny,

   3. standardowa przeglądarka internetowa,

   4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

  4. Aby kupić produkt w sklepie internetowym, nie musisz się w nim rejestrować.

  5. Dostęp do niniejszego Regulaminu, jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie treści oraz sporządzenie wydruku jest możliwe w każdym czasie. Regulamin umieszczony jest na stronie głównej serwisu www.sklep.wnetrzadladzieci.pl

  6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta i/lub w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.sklep.wnetrzadladzieci.pl

II. Usługi elektroniczne
 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne.

 2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Zarejestrujesz się, gdy wypełnisz wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego. Po zarejestrowaniu się otrzymasz e-mailem odnośnik do strony internetowej, dzięki któremu aktywujesz konto. Aktywacja pozwala zalogować się do sklepu internetowego.

 5. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.

 6. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

 7. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy dotyczące sprzedaży produktów oraz dostarczenia treści cyfrowych, które są zawierane za pośrednictwem Sklepu.

 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

III. Przedmiot sprzedaży
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty elektroniczne oraz fizyczne, które prezentujemy na stronie www sklepu internetowego www.sklep.wnetrzadladzieci.pl

 2. Na bieżąco aktualizujemy ofertę produktów, które prezentujemy na stronie www naszego sklepu.

PRODUKTY FIZYCZNE

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego.

 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.

 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.

 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

PRODUKTY ELEKTRONICZNE

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

 2. Z chwilą wysyłki wiadomości z dostępem do zakupionego produktu elektronicznego, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

 3. Sprzedawca nie ma obowiązku świadczyć na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Materiału.

IV. Prawa własności intelektualnej

 

  1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

  2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

V. Składanie zamówienia
 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.

 3. Klient posiadający konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada konta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację umowy.

 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

 5. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 6. W zależności od przedmiotu zamówienia między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta Umowa określonego rodzaju:

w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,

w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

 1. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

 2. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie.

 4. W dowolnym momencie i bezpłatnie możesz usunąć konto użytkownika oraz rozwiązać umowę o świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem naszego sklepu internetowego, którą zawarliśmy z tobą przy rejestracji Twojego konta użytkownika.
  VI. Płatności
  1. Ceny wszystkich produktów na stronie sklepu internetowego sklep.wnetrzadladzieci.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

  2. Zwracamy szczególną uwagę na kwestie ochrony środowiska, dlatego wystawiamy faktury w formie elektronicznej.

  3. Gdy wystawiamy i przesyłamy faktury elektroniczne, gwarantujemy autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.

  4. Nie odpowiadamy za błędne dane, które wskażesz jako dane do faktury VAT podczas rejestracji lub składania zamówienia.

  5. Każdą fakturę elektroniczną dostarczymy na adres e-mail, który podasz podczas rejestracji lub składania zamówienia. O zmianie adresu e-mail powiadamiasz nas pisemnie. Jeśli zmienisz adres e-mail i nas o tym nie powiadomisz, korespondencję będziemy wysyłać na dotychczasowy adres e-mail. Będzie ona traktowana jako prawidłowo doręczona.

  6. Za każdym razem, kiedy składasz zamówienie, możesz zrezygnować z faktury elektronicznej. Jeśli to zrobisz, wystawimy i wyślemy Ci fakturę w formie papierowej.

  7. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

  8. Płatności elektroniczne PayU obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

  VII. Dostawa
  1. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

  2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może zostać uzgodniona indywidualnie z Klientem.

  3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.

  4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

  5. Czas i koszty dostawy mogą różnić się w zależności od wybranego sposobu dostawy.

  6. Na łączny termin dostawy składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

  7. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia oraz o kosztach dostawy Produktów. Jeżeli dostawa zostanie opóźniona, Klient otrzyma stosowne zawiadomienie.

  VIII. Odstąpienie Konsumenta od umowy
  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

  2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]

  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta. W przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Jeśli w toku zakupu produktów cyfrowych Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci produkt cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy Produktu.

  7. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania zwrotu płatności Konsumentowi w przypadku odstąpienia od umowy, do czasu otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego produktu.

  8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Konsument może zwrócić Produkt przesyłając go na adres: Wnętrza dla dzieci, ul. Wodna 16, 64-030 Śmigiel.

  10. Skorzystanie z możliwości zwrotu Produktu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zwracany produkt spełnia następujące warunki:

  – Znajduje się w stanie w jakim został doręczony Klientowi;

  – Nie nosi śladów użytkowania;

  – Jest w nienaruszonym opakowaniu;

  – Żadna z metek, które były do produktu dołączone w momencie dostarczenia go Klientowi nie została oderwana, ani uszkodzona.

  1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

  IX. Odpowiedzialność za wady

  PRODUKT ELEKTRONICZNY

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.

  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

  3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

  PRODUKT FIZYCZNY

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

  2. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu, celowe jest dostarczenie Sprzedawcy zdjęcia produktu aby zwizualizować podstawę reklamacji, wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji, w celu umożliwienia Sprzedawcy oceny wady Produktu. Wymaganą dokumentację należy przesłać na adres [email protected].pl. W tytule maila należy umieścić: Reklamacja: wraz z numerem zamówienia lub numerem paragonu. Sprzedawca może poprosić o dostarczenie fizycznie reklamowanego produktu, jeśli na podstawie przesłanych materiałów reklamacyjnych, nie będzie mógł ocenić wady będącej podstawą składanej reklamacji. W takim przypadku produkt należy przesłać na adres Wnętrza dla dzieci, ul. Wodna 16, 64-030 Śmigiel.

  3. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do danego Produktu. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.

  4. W przypadku produktów outletowych Sprzedawca wyraźnie informuje Kupującego przed zawarciem Umowy, że przedmiotem sprzedaży jest produkt outletowy. Kupujący powinien mieć świadomość, że w takiej sytuacji otrzyma produkt, który jest sprzedawany po niższej cenie, ale zawiera drobną wadę. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na zakup produktu oznaczonego jako produkt outletowy, Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący akceptuje nabycie produktu niepełnowartościowego. Zgodnie z art. 557 k.c. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy, w związku z czym w przypadku produktów outletowych Kupującemu nie przysługują uprawnienia związane z rękojmią (np. w postaci prawa wymiany produktu na produktu pełnowartościowy i pozbawiony wady).

  W prztpadku produktu fizycznego i elektronicznego:

  1. Kupujący powinien kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]wnetrzadladzieci.pl.

  2. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

  X. Dane osobowe i pliki cookies
  1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

  2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.sklep.wnetrzadladzieci.pl

  XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:

  ◦ zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,

  ◦ zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  ◦ skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

  2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  XII. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

  2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.

  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.02.2022.